nome slogan

Poster Bag

2006 IFSO SYDNEY2006 IFSO SYDNEY
2007 IFSO PORTO2007 IFSO PORTO
2008 IFSO BUENOS AIRES2008 IFSO BUENOS AIRES
2008 SICOB CAPRI2008 SICOB CAPRI
2010 IFSO LOS ANGELES2010 IFSO LOS ANGELES
2011 SICOB REGGIO CALABRIA2011 SICOB REGGIO CALABRIA
2012 IFSO NEW DELHI2012 IFSO NEW DELHI

Poster Bendaggi

2008 IFSO BUENOS AIRES2008 IFSO BUENOS AIRES
2009 IFSO PARIGI2009 IFSO PARIGI
2009 IFSO PARIGI (2)2009 IFSO PARIGI (2)
2010 IFSO LOS ANGELES2010 IFSO LOS ANGELES
2010 SICOB TIRRENIA (Pisa)2010 SICOB TIRRENIA (Pisa)
2012 IFSO NEW DELHI2012 IFSO NEW DELHI
2012 SICOB ABANO TERME2012 SICOB ABANO TERME